Klinika jednodenní chirurgie

Zpracování osobních údajů a řízení rizik

Správce: Palas Athéna s.r.o., Hviezdoslavova 509/25, 149 00 Praha 4, IČO:25091468

Vážení pacienti, naše zdravotnické zařízení zpracovává Vaše osobní údaje za účelem poskytnutí zdravotní péče. Jedná se o Vaše identifikační a adresní údaje, jako je jméno příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, zdravotní pojišťovna a také informace o Vašem zdravotním stavu, o průběhu poskytnutých zdravotních služeb a léčby, včetně dalších významných okolnostech souvisejících s Vaším zdravotním stavem a Vámi poskytnuté údaje z rodinné, osobní a pracovní anamnézy.

Všechny tyto osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 a další související platnou legislativou, účelem jejich zpracování je poskytnutí správné a komplexní zdravotní péče.

Pro ochranu osobních údajů máme nastavený bezpečnostní mechanismus zahrnující technická, organizační a personální opatření. K aktualizaci dochází 1x ročně.

S Vašimi osobními údaji mohou pracovat pouze pracovníci, kteří jsou součástí zdravotnického zařízení Palas Athéna a jsou vázáni povinnou mlčenlivostí, která trvá i po skončení jejich pracovního poměru.

Příjemci Vašich osobních údajů jsou Vámi zvolené zdravotní pojišťovny a dále subjekty, které k tomu mají zákonem daný důvod (např. Česká správa sociálního zabezpečení, soudní znalci, policie a jiné orgány veřejné moci).

Doba uchování osobních údajů je stanovena právní předpisem (vyhláška 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci). Po uplynutí této povinné doby je zdravotnická dokumentace skartována, čímž dojde ke znemožnění rekonstrukce a identifikace jejího obsahu.

Naše zařízení má funkční kamerový systém, který monitoruje veřejné prostory a je rozmístěn tak, aby v žádném případě nenarušoval Vaše soukromí. Právním základem je oprávněný zájem správce a hlavním účelem je zamezení protizákonné či trestné činností, tedy ochrana Vašeho i našeho majetku před krádežemi, ochrana před vandalismem, ochrana před možnou agresí, apod.

Pracovní poměr je založen na personální a mzdové evidenci. Palas Athéna s.r.o. je jako zaměstnavatel také povinna zajistit ochranu osobních údajů svých zaměstnanců před neoprávněným přístupem nepovolaných osob nebo zneužitím. Osobní údaje
zaměstnanců jsou uchovávány po nezbytnou, zákonem stanovenou dobu, která je nutná k účelu jejich zpracování.

Vaším právem je požadovat informaci o zpracovávání svých osobních údajů a přístup k nim. V případě opakovaného požadavku na informace a výpis zpracovávaných údajů máme právo požadovat přiměřenou úhradu nákladů. V případě, že zjistíte nebo se
domníváte, že se zpracování osobních údajů provádí v rozporu s výše uvedenými právními předpisy, můžete nás požádat o vysvětlení a požadovat, abychom takto vzniklý stav odstranili, zejména můžete požadovat opravu, výmaz, omezení nebo likvidaci osobních údajů. O vyřízení Vaší žádosti Vás vždy bez odkladu informujeme, v případě výmazu, omezení a likvidace se musíme řídit platnou legislativou, jako je například Zákon o zdravotních službách, Vyhláška o zdravotní dokumentaci apod. Také máte právo se kdykoliv obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Podrobnosti o ochraně osobních a citlivých údajů:

Triton IT