Klinika jednodenní chirurgie

Lůžkové oddělení – domácí řád

     Tato opatření jsou v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb. o poskytování zdravotních služeb a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. Účelem těchto opatření je zajištění řádného chodu zdravotnického zařízení a seznámení osob pohybujících se prostorech Palas Athény s jejich právy a povinnostmi.

Domácí řád lůžkového oddělení

1. Oddělení má celkem 29 lůžek,  rozdělených do 9 třílůžkových a 1 dvoulůžkového pokoje

2. Denní provoz oddělení:

06:45 – 07:00 Předávání služby ošetřujícího personálu

07:00 – 08:00 Snídaně/vizita ošetřujícího lékaře, ranní hygiena, úprava lůžka

07:30 – 12:00 Plnění ordinací, příjem a propouštění pacientů, příprava pacientů k operacím dle operačního programu, převoz pacientů z a na operační sály, k vyšetřením, příjem pacientů po operacích

11:30 – 12:30 Oběd

12:00 – 18:30 Plnění ordinací, příprava pacientů k operacím dle operačního programu, převoz pacientů z a na operační sály

17:00 – 17:30 Večeře

18:00 – 19:00 Odpolední vizita službu konajícího lékaře a ošetřujícího personálu, předávání služeb sester

19:00 – 22:00 Večerní hygiena

22:00 – 05:00 Noční klid

06:00 – 07:00 Plnění ranních ordinací, měření fyziologických funkcí, odběry biologického materiálu

Uvedené časy jsou pouze orientační – mohou se měnit v závislosti na provozních podmínkách.

3. Připojení k internetu

V rámci Palas Athéna je připojení k Wi-Fi síti zdarma.

4. Vybavení pokojů

Každý pokoj je vybaven samostatnou koupelnou a toaletou, dále nočním stolkem a televizí. U všech lůžek, ve sprchových koutech a toaletách je možnost přivolání personálu prostřednictvím alarmu.

LŮŽKO – Každé lůžko na pokoji má k dispozici možnost manipulace výšky celého lůžka, dále výšky pod hlavou a nohou. Manipulovat s lůžkem lze jak pomocí panelu v nohách lůžka i na zábranách u hlavy pacienta. Nejdříve použijte zelené tlačítko uprostřed displeje a ihned po něm směr, kterým chcete s lůžkem manipulovat. Lůžko je připojené do elektrické sítě, žádáme proto všechny pacienty o ohleduplnou manipulaci. Všechna lůžka mají možnost prodloužení délky v oblasti nohou.

DRŽÁK BERLÍ – U každého lůžka ortopedického oddělení je v nohách lůžka připevněn držák na berle. Jednoduchým zamáčknutím do držáku může personál nebo pacient umístit francouzské hole nebo podpažní berle.

KLIMATIZACE – K dispozici jsou klimatizační jednotky na požádání. Při potřebě změny teploty a větrání se obracejte na personál, pomůže Vám.

5. Informace k průběhu hospitalizace

TEKUTINY A STRAVA PO NÁVRATU Z OPERAČNÍHO SÁLU – Po návratu na oddělení dostane pacient tekutiny (přibližně za 2 hod.) a následně první stravu (za 2-4 hod.) dle nařízení lékaře a aktuálního zdravotního stavu, do této doby žádáme pacienty, aby nepožívali vlastní nápoje a stravu.

STRAVA – každý pacient má stravu na základě diagnózy a jeho zdravotního stavu.

VSTÁVÁNÍ Z LŮŽKA – Bezprostředně po operačním výkonu pacient samostatně nevstává, přivolá si personál. V případě samostatného vstávání hrozí pád a případné zranění pacienta. Žádáme všechny pacienty, aby při prvním vstávání vždy přivolali personál, který Vám ochotně pomůže.

ORTOPEDICKÉ POMŮCKY – Po ortopedických operacích je pravděpodobnost, že pacient bude používat některou z ortopedických pomůcek – podpažní hole, francouzské berle, různé ortézy. Z veřejného zdravotního pojištění lze hradit tyto pomůcky pouze v omezeném časovém horizontu. Proto bychom Vás chtěli požádat o spolupráci s personálem a nahlášení případného předpisu jakékoliv ortopedické pomůcky v předchozích dvou letech. Pokud máte doma ortopedickou pomůcku, kterou nyní budete potřebovat, vezměte si ji s sebou.

LÉKY – Všechny Vámi užívané léky, prosíme, doneste s sebou, jejich podání může být pouze na základě souhlasu lékaře. V případě bolestí nebo jakýchkoli potíží si přivolejte personál, budou Vám, po odsouhlasení lékařem, podána analgetika.

PRACOVNÍ NESCHOPNOST (PN) – Pokud máte již vystavenou pracovní neschopnost nebo ji potřebujete vystavit, informujte o tom sestru ihned při příjmu. Elektronická PN Vám bude vystavena.

Klid, ticho a nerušený spánek je nezbytnou součástí léčení, proto se snažíme pro naše klienty zajistit klidový režim zejména v době od 22:00 do 05:00 hod. Samozřejmostí je zajištění klidu a ticha u pacientů v pooperačním stavu. Respektujte prosím, klid ostatních pacientů a přepněte svůj telefon na klidový režim. Zároveň buďte ohleduplní i v případě hlasitosti pouštění televize nebo telefonování.

Návštěvní řád

1. Prostory Palas Athény jsou otevřeny PO-ČT 7:00 – 16:00 hod., PÁ 7:00 – 13:00 hod.

2. Návštěvní hodiny lůžkového oddělení jsou dle domluvy.

3. Pro návštěvy a pacienty slouží čekárna, která se nachází v 1. patře. Doporučujeme ji využívat z důvodu možného rušení klidového režimu dalších pacientů.

4. Na základě rozhodnutí vedení může dojít k omezení nebo zákaz návštěv podle epidemiologické situace.

5. Každá návštěva je povinna o svém příchodu a pohybu s pacientem mimo prostory Palas Athény informovat ošetřující personál na sesterně oddělení.

6. Návštěvníkům není dovoleno manipulovat s jakýmkoliv technickým zařízením.

7. Z bezpečnostních a hygienických důvodů je ve všech prostorech přísný zákaz kouření.

8. Personál si vyhrazuje právo omezit průběh návštěvy za účelem řádného výkonu lékařské péče.

Práva pacientů (etický kodex práv pacientů)

1. Pacient má právo na ohleduplnou odbornou zdravotnickou péči prováděnou s porozuměním kvalifikovanými pracovníky.

2. Pacient má právo znát jméno lékaře a dalších zdravotnických pracovníků, kteří ho ošetřují.

3. Pacient má právo získat od svého lékaře údaje potřebné k tomu, aby mohl před zahájením každého dalšího nového diagnostického a terapeutického postupu zasvěceně rozhodnout, zda s ním souhlasí. Vyjma případů akutního ohrožení má být náležitě informován o případných rizicích, která jsou s uvedeným postupem spojena.

4. Pokud existuje více alternativních postupů nebo pokud pacient vyžaduje informace o léčebných alternativách, má na seznámení s nimi právo. Má rovněž právo znát jména osob, které se jich zúčastní.

5. Pacient má v rozsahu, který povoluje zákon, právo odmítnout léčbu a má být současně informován o zdravotních důsledcích svého rozhodnutí.

6. V průběhu ambulantního i nemocničního vyšetření, ošetření a léčby má nemocný právo na to, aby byly v souvislosti s programem léčby brány maximální ohledy na jeho soukromí a stud. Rozbory jeho případu, konzultace, vyšetření a léčba jsou věcí důvěrnou a musí být prováděny diskrétně.

7. Pacient má právo očekávat, že veškeré zprávy a záznamy týkající se jeho léčby jsou považovány za důvěrné. Ochrana informací o nemocném musí být zajištěna i v případech počítačového zpracování.

8. Pacient má právo očekávat, že klinika musí, podle svých možností, přiměřeným způsobem vyhovět pacientovým žádostem o poskytování péče v míře odpovídající povaze onemocnění. Je-li to nutné, může být pacient předán jinému léčebnému ústavu, případně tam převezen poté, když mu bylo poskytnuto úplné zdůvodnění a informace nezbytnosti tohoto předání a ostatních alternativ, které přitom existují. Instituce, která má nemocného převzít do své péče, musí překlad nejprve schválit.

9. Pacient má právo očekávat, že jeho léčba bude vedena s přiměřenou kontinuitou. Má právo vědět předem, jací lékaři, v jakých ordinačních hodinách a na jakém místě jsou mu k dispozici.

10. Pacient má právo a povinnost znát a řídit se platným řádem zdravotnické instituce, kde se léčí.

Povinnosti všech osob pohybujících se v prostorech

  1. V rámci prostor Palas Athény je zakázáno:

– kouřit (včetně elektronických cigaret)

– požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky

– manipulovat s otevřeným ohněm

– vstupovat do prostor se zbraněmi (včetně nožů, elektrických paralyzérů, obranných sprejů a dalších nebezpečných předmětů tzn. petard, výbušnin a jiné), Pokud personál zjistí přítomnost zbraně u pacienta, neprodleně ho informuje o zákazu vnášení zbraní a vyzve ho, aby opustil kliniku za účelem odevzdání zbraně do úschovy oprávněné osobě. V případě, že pacient neuposlechne této výzvy anebo není schopen výzvě vyhovět, personál je oprávněn přivolat Policii ČR.

– vstupovat do služebních prostor, včetně prostor sloužících k poskytování zdravotní péče bez souhlasu zdravotnických pracovníků

– vstupovat do prostor, které jsou označeny „Zákaz vstupu“

– manipulovat s technickým zařízením a vybavením pokojů, vyšetřoven atd.

– vstupovat do prostor kliniky se zvířaty (vyjma psů se speciálním výcvikem tzn. asistenční, vodící, signální či terapeutičtí psi)

– provádět prodejní a charitativní činnost bez souhlasu vedení kliniky.

2. Osoby pohybující se v rámci kliniky Palas Athena jsou povinny:

– řídit se tímto domácím řádem a pokyny zdravotnického personálu

– udržovat čistotu a pořádek

– respektovat opatření sloužící k zajištění hygieny, bezpečnosti a požární ochrany – dodržovat stanovená opatření např. použití ochranných oděvů, dezinfekce rukou, aj.

– na vyzvání se prokázat se průkazem totožnosti u vstupu do budovy.

Povinnosti pacientů

  1. Pacient je při poskytování zdravotních služeb povinen:

– řídit se tímto domácím řádem a pokyny zdravotnického personálu

– dodržovat navržený léčebný postup (s nímž vyslovil souhlas) tak, jak byl stanoven ošetřujícím lékařem, Opustí-li pacient svévolně kliniku Palas Athéna, aniž by byl propuštěn ošetřujícím lékařem, popř. aniž by sepsal písemné prohlášení o odmítnutí/ukončení léčby (tzv. negativní reverz), má Palas Athéna povinnost informovat osoby uvedené pacientem a v případě ohrožení zdraví též Policii ČR.

– podrobit se (v odůvodněných případech) na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře vyšetření za účelem prokázání, zda je či není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek

– pravdivě informovat ošetřující personál o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb

– uhradit klinice Palas Athéna cenu poskytnutých zdravotních služeb nehrazených nebo jen částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů, které mu byly poskytnuty s jeho souhlasem. Pacient má právo být informován o ceně těchto služeb, a to před jejich poskytnutím.

– dodržovat noční klid (v době od 22 hod. – 5.00 hod.), tzn. v době nočního klidu vypínat svůj mobilní telefon nebo jej nastavit do režimu, který nebude rušit ostatní pacienty

– na oddělení je používání mobilního telefonu povoleno jen po domluvě s ošetřujícím lékařem. Mobilní telefony se nesmí používat v blízkosti zdravotnických přístrojů

– pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený individuální léčebný postup, nebo se neřídí domácím řádem  a jeho chování není ovlivněno jeho zdravotním stavem

– pacient neposkytuje součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních služeb (neplatí v případě, kdy je tato součinnost ovlivněna zdravotním stavem pacienta).


Triton IT