Správce: Palas Athéna s.r.o., Hviezdoslavova 509/25, 149 00 Praha 4,
IČO:25091468
Vážení pacienti, naše zdravotnické zařízení zpracovává Vaše osobní údaje
za účelem poskytnutí zdravotní péče. Jedná se o Vaše identifikační a
adresní údaje, jako je jméno příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště,
zdravotní pojišťovna a také informace o Vašem zdravotním stavu, o
průběhu poskytnutých zdravotních služeb a léčby, včetně dalších
významných okolnostech souvisejících s Vaším zdravotním stavem a Vámi
poskytnuté údaje z rodinné, osobní a pracovní anamnézy.
Všechny tyto osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením
Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 a další související platnou
legislativou, účelem jejich zpracování je poskytnutí správné a komplexní
zdravotní péče.
Pro ochranu osobních údajů máme nastavený bezpečnostní mechanismus
zahrnující technická, organizační a personální opatření.
S Vašimi osobními údaji mohou pracovat pouze pracovníci, kteří jsou
součástí zdravotnického zařízení Palas Athéna a jsou vázáni povinnou
mlčenlivostí, která trvá i po skončení jejich pracovního poměru.
Příjemci Vašich osobních údajů jsou Vámi zvolené zdravotní pojišťovny a
dále subjekty, které k tomu mají zákonem daný důvod (např. Česká správa
sociálního zabezpečení, soudní znalci, policie a jiné orgány veřejné moci).
Doba uchování osobních údajů je stanovena právní předpisem (vyhláška
98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci). Po uplynutí této povinné doby je
zdravotnická dokumentace skartována, čímž dojde ke znemožnění
rekonstrukce a identifikace jejího obsahu.
Naše zařízení má funkční kamerový systém, který monitoruje veřejné
prostory a je rozmístěn tak, aby v žádném případě nenarušoval Vaše
soukromí. Právním základem je oprávněný zájem správce a hlavním
účelem je zamezení protizákonné či trestné činností, tedy ochrana Vašeho i
našeho majetku před krádežemi, ochrana před vandalismem, ochrana před
možnou agresí, apod.
Pracovní poměr je založen na personální a mzdové evidenci. Palas Athéna
s.r.o. je jako zaměstnavatel také povinna zajistit ochranu osobních údajů
svých zaměstnanců před neoprávněným přístupem nepovolaných osob
nebo zneužitím. Osobní údaje

zaměstnanců jsou uchovávány po nezbytnou, zákonem stanovenou dobu,
která je nutná k účelu jejich zpracování.
Vaším právem je požadovat informaci o zpracovávání svých osobních
údajů a přístup k nim. V případě opakovaného požadavku na informace a
výpis zpracovávaných údajů máme právo požadovat přiměřenou úhradu
nákladů. V případě, že zjistíte nebo se
domníváte, že se zpracování osobních údajů provádí v rozporu s výše
uvedenými právními předpisy, můžete nás požádat o vysvětlení a
požadovat, abychom takto vzniklý stav odstranili, zejména můžete
požadovat opravu, výmaz, omezení nebo likvidaci osobních údajů. O
vyřízení Vaší žádosti Vás vždy bez odkladu informujeme, v případě
výmazu, omezení a likvidace se musíme řídit platnou legislativou, jako je
například Zákon o zdravotních službách, Vyhláška o zdravotní dokumentaci
apod. Také máte právo se kdykoliv obrátit se svým podnětem nebo
stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zdravotnická dokumentace

V případě, že se pacient nemůže dostavit osobně a pověří jinou osobu, aby
mu zajistila vyzvednutí lékařské zprávy, receptu, ortopedického poukazu,
výpisu z jeho zdravotní dokumentace či jakéhokoliv jiného dokumentu, který
obsahuje jeho osobní údaje, je nezbytné, aby tato osoba byla uvedena na
Žádosti pacienta s poskytnutím osobních údajů jím určeným způsobem a
znala komunikační kód pacienta. V opačném případě lze požadované
dokumenty vydat  pouze na základě úředně ověřené plné moci.
Formuláře naleznete zde, případně si je můžete vyzvednout na našem
pracovišti.